• Център за специална образователна подкрепа - град Ракитово
  • Център за специална образователна подкрепа - град Ракитово
  • Център за специална образователна подкрепа - град Ракитово
Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в нашия сайт!

ЦСОП – гр.Ракитово се изправя пред нови предизвикателства и очаквания  - да бъде съвременен образователен център със свой облик. За да отговори на обществените потребности, ЦСОП – гр.Ракитово търси път към реализиране на собствен модел на образователна политика, така че да се превърне в модерна образователна институция, предоставяща качествено образование, възпитание и развитие на учениците със специални образователни потребности (СОП).

Центърът осъществяват диагностична,  рехабилитационна, корекционно-терапевтична, образователна, консултативна и координираща функции в областта на обучението и подкрепата за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности.

Екип  от високо квалифицирани специални педагози приемат предизвикателството в прилагането на новия модел на образование и подкрепа на ученици със СОП.

В центъра е създадена уютна и приятна обстановка за учене, терапия и почивка, извършва се ефективна индивидуална и диференцирана работа с всеки ученик, качествена екипна работа.

Нашите ученици са на възраст от 5 до 18 години, с проблеми в развитието: интелектуални, синдром на Даун, детска церебрална парализа, епилепсия, аутизъм, езиково – говорни нарушения и поведенчески проблеми. Обхванати са в групи и паралелки  от І до VІІІ клас, с професионална подготовка в VІІІ клас по специалността «Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения“. Всички ученици са  на ЦОУД и са обхванати в терапевтични групи с психолог, логопед, арт терапевт и рехабилитатор, работещи с всеки ученик, съобразно предвидените часове в индивидуалния учебен план.

Новини

Коледни подаръци

ЦСОП гр.Ракитово отбелязаха международния ден на хората с увреждания

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Галерия